Jak rozliczyć PIT

Przekaż 1% www.jarrek.pl

 

Wybieramy odpowiedni Formularz zeznania
Przygotowania do rocznego rozliczenia podatku powinniśmy zacząć od ustalenia, z jakiego źródła osiągnęliśmy przychody w danym roku podatkowym. Źródło osiągniętego przychodu oraz sposób jego opodatkowania decyduje bowiem o rodzaju zeznania, na którym powinniśmy się rozliczyć. Może się również okazać, że w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), opodatkowane według odmiennych zasad, co może skutkować koniecznością złożenia więcej niż jednego zeznania. W zakresie opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: pit-28, pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39.

UWAGA! (Kwota zwolniona z podatku)
Nawet wówczas, gdy uzyskany w roku podatkowym dochód, podlegający opodatkowaniu według skali podatkowej, odpowiada kwocie niepowodującej obowiązku zapłaty podatku (tj. 3091 zł), mamy obowiązek złożyć zeznanie podatkowe. Jeżeli od tego dochodu płatnik pobrał zaliczkę na podatek, zostanie ona nam zwrócona jako nadpłata podatku.

PIT-37 - Praca, Zlecenie, Dzieło, Emerytury

Najczęściej składanym zeznaniem jest PIT-37
Wypełniamy go, jeśli uzyskaliśmy przychody:
. wyłącznie w Polsce,
. za pośrednictwem płatnika,
. opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej,
W szczególności przychody:
. ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej,
. z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
. należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
Zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego:
(np. zasiłek chorobowy),
. ze stypendiów,
. z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia),
. ze świadczeń wypłaconych z Funduszu pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych,
. z praw autorskich i innych praw majątkowych.

PIT-36 - Działalność gospodarcza

Jeżeli w roku podatkowym prowadziliśmy działalność gospodarczą czy działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej lub uzyskaliśmy dochody z zagranicy, albo mamy obowiązek doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci (wykazywane w załączniku PIT/M), a także gdy osiągnęliśmy dochody z najmu, wówczas rozliczamy się na formularzu PIT-36, w którym również wykazujemy przychody takie jak w PIT-37 (np. wynagrodzenie ze stosunku pracy), jeśli takie osiągnęliśmy.

PIT-36L - Podatek liniowy

Jeżeli dla dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej wybraliśmy opodatkowanie jednolitą 19% stawką podatku, składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-36L.

PIT-28 - Ryczałt ewidencjonowany

Jeżeli dla przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wybraliśmy opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-28.

PIT-38 - Dochody kapitałowe

Jeżeli osiągnęliśmy przychody z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (takich jak akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne itp.), pochodnych instrumentów finansowych (takich jak: kontrakty terminowe, opcje itp.) lub z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-38.

Sposób rozliczenia przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntu) zależy od daty nabycia zbywanej nieruchomości lub prawa

Jeżeli zbywaną nieruchomość lub prawo nabyliśmy:
* w latach 2007-2008, rozliczenia podatku dokonujemy w zeznaniu PIT-36, PIT-36l albo PIT-38,
* po 2008 r., składamy zeznanie roczne PIT- 39.


Można zatem wyobrazić sobie sytuację, w której w 2012 r. osiągnęliśmy przychody z najmu (dla których wybraliśmy formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), otrzymywaliśmy wynagrodzenie z pracy, sprzedaliśmy na giełdzie akcje oraz prowadziliśmy działalność gospodarczą, dla której jako formę opodatkowania wybraliśmy jednolitą 19% stawkę podatku. Wówczas do 31 stycznia 2013 r. składamy do urzędu skarbowego PIT- 28, w którym rozliczamy przychody z najmu, a do 30 kwietnia 2013 r.:
PIT-37, w którym rozliczamy dochody z pracy,
PIT- 38, w którym rozliczamy dochody (lub stratę) ze sprzedaży akcji,
oraz PIT-36l, w którym rozliczamy dochody (lub stratę) z działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19% stawką podatku.

PIT-40 - Obliczenie podatku przez płatnika

Na przykład zakład pracy może za nas dokonać obliczenia podatku pod warunkiem, że złożymy płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie PIT-12, w którym stwierdzimy, że spełniamy wszystkie warunki uprawniające do tego obliczenia (m.in. poza dochodami uzyskanymi od tego płatnika nie uzyskaliśmy innych do- -chodów opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej).
Jeśli okaże się, że nie spełniamy warunków uprawniających do dokonania rocznego obliczenia podatku przez płatnika (np. w tym samym roku osiągnęliśmy dochody za pośrednictwem dwóch różnych płatników, gdyż przed zatrudnieniem otrzymywaliśmy zasiłek z urzędu pracy), za nieprawidłowe rozliczenie podatku odpowiadać będziemy my, a nie płatnik.

Decydując się na taką formę rozliczenia podatku musimy pamiętać, że rezygnujemy z możliwości preferencyjnego opodatkowania dochodów przewidzianego dla małżonków albo dla osób samotnie wychowujących dzieci, jak również z korzystania z ulg podatkowych. Co ważne, roczne obliczenie podatku PIT-40 wraz z oświadczeniem podatnika PIT-12 zastępuje zeznanie podatkowe, dlatego - jeśli tylko spełniamy wskazane w ustawie warunki i nie korzystamy z ulg podatkowych — warto skorzystać z tej formy rozliczenia podatku (unikniemy dodatkowych formalności związanych z samodzielnym rozliczeniem podatku). dochody z krajowych emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych są rozliczane "z urzędu" (bez naszego wniosku) przez organy rentowe (np. zakład ubezpieczeń Społecznych, Wojskowe biuro emerytalne) w rocznym obliczeniu podatku (PIT-40a).

PIT-40a

Organ rentowy nie sporządza PIT-40a dla podatnika:
1) wobec którego ustał obowiązek poboru zaliczek,
2) któremu zaliczki były ustalane w obniżonej wysokości, z uwagi na zamiar skorzystania z preferencyjnej formy opodatkowania przewidzianej dla małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci, chyba że podatnik przed końcem roku podatkowego złoży oświadczenie o rezygnacji z zamiaru preferencyjnego opodatkowania dochodów,
3)w sytuacji, gdy na podstawie przepisów ustawy — ordynacja podatkowa, zwolniono organ rentowy w całości lub w części z obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy,
4) któremu nie pobierał zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wówczas organ rentowy sporządza imienną informację o wysokości uzyskanego dochodu PIT-11a i na podstawie 6 Ministerstwo Finansów danych w niej zawartych należy samodzielnie rozliczyć dochód otrzymany od organu rentowego w PIT-36 albo PIT-37, złożonym w terminie do 30 kwietnia roku następującego.

UWAGA!
Jeżeli zostaliśmy rozliczeni przez płatnika, a osiągnęliśmy również przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, z kapitałów pieniężnych, z działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19% lub przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wówczas musimy złożyć odrębne zeznania przeznaczone do rozliczenia właśnie tych przychodów (np. PIT-38 dla kapitałów pieniężnych czy PIT-36L dla działalności gospodarczej opodatkowanej jednolitą stawką 19%).
Pamiętaj!
Fakt złożenia oświadczenia PIT-12 i sporządzenia przez płatnika
PIT-40 lub sporządzenie przez organ rentowy PIT-40a nie pozbawia nas prawa do złożenia zeznania (PIT-37 albo PIT-36) według ogólnie obowiązujących zasad. dotyczy to przykładowo sytuacji, gdy, pomimo złożenia oświadczenia, zdecydujemy się jednak skorzystać z ulg podatkowych lub rozliczyć się wspólnie z małżonkiem.
Po roku podatkowym - skorzystać z preferencyjnej formy opodatkowania swoich dochodów. Wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków możemy również złożyć w sytuacji, gdy związek małżeński zawarliśmy przed rozpoczęciem roku podatkowego, a nasz małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, albo pozostawaliśmy w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a nasz małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego. Preferencyjne opodatkowanie dochodów małżonków polega na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku Obliczonego od połowy ich łącznych dochodów.
Preferencyjne opodatkowanie dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, samotnie wychowującego dziecko oraz będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, polega na określeniu podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko.